เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลสบปราบเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐาน

 

 

พันธกิจ (mission):โรงพยาบาลสบปราบ  

1.  ให้บริการสร้างเริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.  ให้บริการตามมาตรฐาน เน้นผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง

3.  บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (values) : SP2H  (เอสพี ทู เอช )   : Sopprap Hospital ประกอบด้วย

        S : Standard        หมายถึง การให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

        P : Participation   หมายถึง การมีส่วนร่วมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

        P : Patient Focus หมายถึง ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

        H : Humanization หมายถึง การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

        หรือ 4  ม. ย่อมาจาก  มาตรฐาน  / มีส่วนร่วม / มาก่อน(ผู้รับบริการ)  / มนุษย์ (ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)

 

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.