เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์

 

 **** เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลสบปราบ ช่องทางด่วน ****  

 ห้องเวชระเบียน (ห้องบัตร) 054-296085,054-296252 (ตลอด 24 ชั่วโมง โอนสายได้)
ห้องฉุกเฉิน 054-296085 ต่อ 115,116 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ตึกผู้ป่วยใน 054-296085 ต่อ 127,128 , 088-5472433 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
งานบริหารงานทั่วไป 086-4207366 (ในเวลาราชการ)

--------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือแจ้งการประมวลผล

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

พิธีประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"

นางสาวนฤนาท จอมภาปิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ นำบุคลากรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลสบปราบ ประกาศเจตนารมณ์ 

"ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" 

 

 

 

  

------------------------------------------------------------------ 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการรับรู้ช่องทางสื่อสาร และความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ

 

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.