เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลสบปราบ โทร.. 054-296085,054-296252, Fax.. 054-296253 , ห้องฉุกเฉิน 054-296260
เลขที่ 333 หมู่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/soppraphospital

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
101     ห้องบัตร 
102     จุดรับบัตรคิว
103     จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 1
104     จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 2
105     ห้องตรวจโรค 1
106     ห้องตรวจโรค 2
107     ห้องตรวจโรค 3
108     ห้องตรวจโรค 4
109     ห้องชันสูตร 1
110     ห้องชันสูตร 2
111     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1
112     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2
113     ห้องเก็บเงิน
135     ห้อง
X-ray
115     ห้องฉุกเฉิน ER 1
116     ห้องฉุกเฉิน
ER 2
117     ห้องคลอด
118     ห้องผ่าตัด
119     ห้องพักแพทย์
120     ธุรการ

121     ห้องพักผู้อำนวยการ
122     ห้องประชุม
123     ศูนย์คอมพิวเตอร์
125     HA
126     ห้องอัลตราซาวน์
127     ตึกผู้ป่วยใน 1
128     ตึกผู้ป่วยใน 2
129     งานหลักประกันฯ (สิทธิการรักษาพยาบาล 
, รับเรื่องร้องเรียน , พรบ.,ประกันสังคม ทุกวัน จันทร์-ศุกร์)
130     งานหลักประกันฯ ( IT )
131     คลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง (NCD
140     คลินิกผู้ป่วย ARI
133     งานการเงิน
134     งานพัสดุ
145     กลุ่มเวชศาสตร์ฯ 1
136     กลุ่มเวชศาสตร์ฯ 2
137     ทันตกรรม 1
138     ทันตกรรม 2
149     กายภาพบำบัด
142     โรงครัว
143     ซักฟอก
150    Supply, งานเคลมผู้ป่วยนอก-ใน, หัวหน้างานประกันสุขภาพฯ
159     แพทย์แผนไทย
164     หัวหน้าพยาบาล

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.