เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

รับสมัครงาน

1. ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม (4/12/2565)
 New..

2. ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม (06/01/2566) New..

3. ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม (19/01/2566) New..

4. ประกาศ โรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา กดเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม (16 พ.ค.2566)

5. ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 26052566
รายละเอียดเพิ่มเติม

6. ประกาศ โรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

7. ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง   (19/07/2566)

8.ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา    (19/07/2566)

9.ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (08/08/2566)

1
0.ประกาศโรงพยาบาลสบปราบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (31/08/2566)

 

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.