เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

รับเรื่องร้องเรียน

เบอร์โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องทุกข์

054-296085,054296252 ต่อ

1. ห้องผู้อำนวยการ 121 

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 129-130

3. ห้องรับเรื่องร้องเรียน

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.