เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
          ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564
          ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564
     3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนมีนาคม 2564
          ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯ ในเดือนกันยายน 2564
     4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.