เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน 
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ธันวาคม 2563
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มกราคม 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มีนาคม 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เมษายน 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤษภาคม 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มิถุนายน 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กรกฏาคม 2564
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สิงหาคม 2564
3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.