เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
EB2 ข้อ 1.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
EB2 ข้อ 1.1.8 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่
EB2 ข้อ 1.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
EB2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของของประเทศโดยรวม
EB2 ข้อ 1.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
EB2 ข้อ 1.1.12  ประมวลจริยธรรข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
EB2 ข้อ 1.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
EB2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรฒ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารสุขชุดปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
5.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา งบประมาณ 2563
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี(2564)
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
            ประจำเดือน ตุลาคม 2563
            ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
            ประจำเดือน ธันวาคม 2563
            ประจำเดือน มกราคม 2564
            ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
            ประจำเดือน มีนาคม 2564
            ประจำเดือน เมษายน 2564
            ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
            ประจำเดือน มิถุนายน 2564
            ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
            ประจำเดือน สิงหาคม 2564
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2563
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
        ประจำเดือน ธันวาคม 2563
        
ประจำเดือน มกราคม 2564
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
        ประจำเดือน มีนาคม 2564
        ประจำเดือน เมษายน 2564
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
        ประจำเดือน มิถุนายน 2564
        ประจำเดือน กรกฏาคม 264
        ประจำเดือน สิงหาคม 2564
        
10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
13.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.