เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
    2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักาาพยาบาลข้าราชการ
    2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
    2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพสินบริจาค
    2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ ฯ
    2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล (ถ้ามี)
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS     

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.