เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ / หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว้บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562
1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุยาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site
1.3 ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง(วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน,การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน)
     2.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด
     2.3 การวิเคราะหืความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
     2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพื่อปิดความเสี่ยงข้อ 2.2)

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
      3.3 Capture หน้าจอ+printscreen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส

      1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      1.2 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 2 

      2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อ  3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดวื้อจัดจ้าง

      3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
      3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)
      3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุทันตกรรม
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุทั่วไป 
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุเภสัชกรรม
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อเวชภัณฑ์ยา
      3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
      3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
      3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      3.1.8 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
      3.1.9 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
      3.2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
     
แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
      - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
     - แบบสรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
      3.2.2 ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
      3.2.3 รายงานผลการำเนินการตามแผน
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
     - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
     
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
      
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
      
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
               เดือนมิถุนายน 2563
               เดือนกรกฎาคม 2563
      3.2.5 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน
      3.2.6 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
      3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.3 หนังสือเวียน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
      3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่
      3.3.6 (1) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ชุดที่ 1
      
3.3.6 (1) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ชุดที่ 2    
      3.3.6 (2) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ชุดที่ 1      
      3.3.6 (2) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ชุดที่ 2
      3.3.6 (3) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท ชุดที่ 1       
      3.3.6 (3) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ชุดที่ 2
     
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 

      1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
      1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 (print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
      1.3 กรณีที่หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่ฯ
      1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
      1.5 Print Screen จากระบบ Web Site ของหน่วยงาน
      1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื้อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน ตุลาคม 2562
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน พฤศจิกายน 2562
     
 - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน ธันวาคม 2562
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน มกราคม 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน มีนาคม 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน เมษายน 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน พฤษภาคม 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน มิถุนายน 2563
      - รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน กรกฎาคม 2563
      
- รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน สิงหาคม 2563
      
- รายงานแบบสรุปผล(สขร1) รอบเดือน กันยายน 2563
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web Site หรือสื่นสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 
     3.2 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      3.3 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
     ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน
     ข้อ 3 รายงานการประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม
     ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
     ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
     ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
      ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน
      ข้อ 3 รายงานประชุม / โครงการ /กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
      ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
      ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
      ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ
      ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      ข้อ 8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ
     ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน
     ข้อ 3 รายงานประชุม/ โครงการ /กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
     ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
     ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ
     ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS    
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
     ข้อ 2 คำสั่งข้อสั่งการ
     ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมุลผ่านเว็บไซต์
     ข้อ 4 รายงานผลการติดตามดำเนินการ
     ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
     ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS         
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
     1.ข้อมุลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
          1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
          1.2 นโยบายของผู้บริหาร
          1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
          1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
          1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
          1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
      3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
      4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
      5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
      6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
      7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
         7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
         7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
         7.3 แผนการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
         7.4 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงาน
         7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สขร. part1
               แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สขร. part2
      8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
      9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ 3 ผลการดำเนินงานตามแผน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
             แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน(ต่อ)
     ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      ข้อ 1 บันทึกข้อความ
      ข้อ 2 รายงานการประเมินการปฏิบัติงาน
      ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ข้อ 3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
      ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
      ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
      ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
      ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
      ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
      ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว้บไซต์ของหน่วยงาน
      
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว้บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 2   
      ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
      ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบ 2    
      ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
      ข้อ 4 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
     ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
     ข้อ 3 ภาพภ่ายประกอบ
     ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
         
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
     
ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
      ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ
      ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผุ้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
      ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรีัยนทราบ ภายใน 15 วัน
      ข้อ 6 Print Screen หน้าจอ แสดงระบบตอบสนอง
      ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
      ข้อ 8 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
      
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
     
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
          2.1 ประกาศการให้-รับของขวัญผู้ใหญ่-กระทรวงสาธารณสุข
          2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนการเบิกจ่ายยาสิทธิข้าราชการ-มติ-ครม-12-กย60
          2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
          2.4 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
          2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต-กระทำวิดวินัยของเจ้าหน้าที่-กระทรวงสาธารณสุข
          2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนฯ
          2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
                มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล(ต่อ)   
    ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
     ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
     ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
     
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
   
 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 2 โครงการ / กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
     ข้อ 3 มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม
     ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/ิจกรรมต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม ฯ
     ข้อ 5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
       
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น
     ข้อ 1 หลักฐานการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมฯ
     ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG
     ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานฯ
     ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
     ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

    ข้อ 1 หนังสือหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ
    ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
    ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
    ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
    ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลฯ
    ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
     ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
     ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
     ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ
          - บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบ
          - รายงานสรุปผลการจัดประชุม
      ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ยงาน
      ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
     ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานฯ
          1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
                1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
                1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
                1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการ
          1.3 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
          1.4 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี       
      ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
      ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
     ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน
          1.1 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการ ใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
          1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          1.4  Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
     ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมารของหน่วยงาน
          2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดฯ
          2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ /สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
          2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
      ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
           2.1 วิธีการตรวจสอบ
           2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
           2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
      ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
      ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
      ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบฯ
      ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
     ข้อ 1 เนื้อหาที่แสดงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
     ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ
     ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.