เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประเมิน ITA ปี2562

EB 1

** เผยแพร่ผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อ

**  เผยแพร่ผลการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช้ยา ปีงบประมาณ 2562 
**  แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสบปราบ
**  แผนวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสบปราบวันที่
** แผนจ้างเหมาบริการและจัดซื้อครุภันฑ์ปีงบประมาณ 2562
** เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
** ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
** ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศปลดประกาศ
** มาตราการกำกับดูแลควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
** เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
** ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
** ขออนุญาตนำแบบรายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

** EB 3 ข้อ 1 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 1 โครงการ วงเงินสูงสุด 1 โครงการ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มกราคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน กุมภาพันธ์ 2561โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน เมษายน 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_20082561
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_30112561 09:11 น.
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_13122561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลสบปราบ_16012562 09:42 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มกราคม 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_15032562 16:15 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_15032562 16:16 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มีนาคม 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_11042562 15:10 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน เมษายน 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_31052562 14:00 น.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_20062562 16:00 น.
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_20082562 11:08 น.
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_11082562 10:00 น.
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_12092562 08:10 น.
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือน กันยายน 2562 โรงพยาบาลสบปราบ_21102562 08:45 น.

 

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

** EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
** EB 5 ข้อ 2 โครงการกิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการ
** EB 5 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 
** EB 5 ข้อ 4ภาพถ่ายประกอบ
** EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
** EB 5 ข้อ 6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

** EB 6 ข้อ 1บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ
** EB 6 ข้อ 2โครงการกรณีแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียด
** EB 6 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม
** EB 6 ข้อ 4 แผนงาน-โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
** EB 6 ข้อ 5 ภาพประกอบ
** EB 6 ข้อ 6บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ
** EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

** EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
** EB 7 ข้อ 2 โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหา
** EB 7 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม
** EB 7 ข้อ 4 ภาพถ่ายประกอบ
** EB 7 ข้อ 5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ
** EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** ขออนุญาตเผยแพร่การกำหนดมาตราการกลไกฯ
** แบบรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
** ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณ
** รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ รพ.สบปราบ
** วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
** ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
** แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
** วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมุลของโรงพยาบาลสบปราบผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสบปราบ
** รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสบปราบ
** แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมุลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
** EB9-1 ผู้บริหารหน่วยงาน
** EB9-2 นโยบายของผู้บริหาร
** EB9-3 โครงสร้างหน่วยงาน
** EB9-4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
** EB9-5 วิสัยทัศนื พันธกิจ ค่านิยม MOPH
** EB9-7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
** EB9-1_1.4 กฎกระทรวง
** EB9-1_1.6 แผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
** EB9-1_1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
** EB9-2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง
** EB 9 ข้อ 1(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
** EB 9 ข้อ 7 (7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
** EB 9 ข้อ 7(7.3) แผนการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
** EB 9 ข้อ 7(7.4) ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงาน
** EB 9 ข้อ 7(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน สขร.
** EB 9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
** EB9ข้อ 1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPHCode

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

** รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสบปราบ
** โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.สบปราบ ประจำปีงบประมาณ 2562
** แผนปฏิบัติการสาธารณสุขอำเภอ

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

** EB11 -ข้อ1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผล
** EB11-ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
** EB11 ข้อ 2 ประเมินผลการดำเนินงาน สธ.คปสอ.สบปราบ ปีงบประมาณ 2561
** EB11-ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

** EB12 -ข้อ1 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามผล
** EB12-ข้อ2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในแผน
** EB12-ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

** ขอพิจารณาลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
** มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
** มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ_1
** มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

** ขออนุมัติประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ 1 ตุลาคม 2561

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

** สื่อสารประกาศโรงพยาบาลสบปราบเรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลสบปราบต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น" ประจำปีงบประมาณ 2562
** ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
** ทีมผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

EB 16

** มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลสบปราบ
** คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน
** แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
** ประชาสัมพันธื แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
** รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
** ระบบรับเรื่องรางร้องทุกผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
** รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2
** แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

** EB 17- ข้อ 2(2.3) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
** EB 17- ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
** EB 17-ข้อ2(2.5)คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาค
** EB17 -ข้อ 1  บันทึกข้อความลงนามสั่งการ
** EB17-ข้อ 3หนังสือเวียน
** EB17-ข้อ2(2.1)ประกาศการให้-รับของขวัญผู้ใหญ่-กระทรวงสาธารณสุข
** EB17-ข้อ2(2.1)มาตรการป้องกันการรับสินบนรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
** EB17-ข้อ2(2.2)มาตรการป้องกันการรับสินบนการเบิกจ่ายยาสิทธิข้าราชการ
** EB17-ข้อ2(2.2)มาตรการป้องกันการรับสินบนการเบิกจ่ายยาสิทธิข้าราชการ-มติ-ครม-12-กย60
** EB17-ข้อ2(2.4)ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
** EB17-ข้อ2(2.4)มาตรการป้องกันการรับสินบน-เงินบริจาค-กระทรวงสาธารณสุข
** EB17-ข้อ2(2.4)ระเบียบเงินบริจาคกระทรวงสาธารณสุข2561
** EB17-ข้อ2(2.5)มาตรการป้องกันการทุจริต-กระทำวิดวินัยของเจ้าหน้าที่-กระทรวงสาธารณสุข
** EB17-ข้อ 4บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผล

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

** EB 18- ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
** EB 18-ข้อ 2 โครงการ
** EB 18-ข้อ 3 ลักษณะรายงานระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัด
** EB18 -ข้อ1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น

** EB19- ข้อ 5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
** EB19-ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
** EB19-ข้อ 2 การรวมกลุ่ม โครงการ-วัตถุประสงค์-ระเบียบ
** EB19-ข้อ4 หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

** EB20- ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม-หนังสือเชิญประชุม
** EB20- ข้อ1.1ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม
** EB20- ข้อ2 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
** EB20- ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
** EB20- ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
** EB20- ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

** EB21- ข้อ 3หนังสือเวียน
** EB21- ข้อ1  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
** EB21- ข้อ2แนวทาง-คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
** EB21- ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

** EB22-ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม-หนังสือเชิญประชุม
** EB22-ข้อ2 รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
** EB22-ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ
** EB22-ข้อ4 รายงานสรุปผลการจัดประชุม
** EB22-ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

** EB23- ข้อ1(2.1-6) องค์ประกอบแผน
** EB23- ข้อ1แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต
** EB23- ข้อ2หนังสือเสนอขอความเห็นชอบลงนาม
** EB23- ข้อ3แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

** EB24-ข้อ1.1ระบบกำกับงาน คปสอ
** EB24-ข้อ1.2รายงานผลการกำกับตามแผน
** EB24 -ข้อ2บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลไตรมาส1
** EB24-ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

** EB25-ข้อ1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
** EB25-ข้อ2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
** EB25-ข้อ4หนังสือเวียน
** EB25-ข้อ6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

** EB26-ข้อ1Flowchart
** EB26-ข้อ3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.