เว็บลิ้งค์

Login Form

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday113
mod_vvisit_counterYesterday173
mod_vvisit_counterThis week700
mod_vvisit_counterLast week1143
mod_vvisit_counterThis month1843
mod_vvisit_counterLast month4061
mod_vvisit_counterAll days251341

Online Now: 2
Your IP: 100.26.176.182
,
Today: December 12, 2019

ประเมิน ITA ปี 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ / หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว้บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562
1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุยาตให้นำรายงานเผยแพร่ใน Web Site
1.3 ในบันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง(วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การตรวจรับ,การควบคุมงาน,การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน)
     2.2 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด
     2.3 การวิเคราะหืความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
     2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพื่อปิดความเสี่ยงข้อ 2.2)

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1 เรื่องการกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส
      1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      1.2 บันทึกข้อความเสนอผุ้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 2 
      2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

ข้อ  3 ต้องมีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดวื้อจัดจ้าง
      3.1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
      3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณ (ใบจัดสรรงบฯ)
      3.1.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ต้องแสดงรายละเอียดครบทั้ง 3 รายการ
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุทันตกรรม
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุทั่วไป 
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อวัสดุเภสัชกรรม
              (3.1.4.1)-(3.1.4.3) ชื่อโครงการวงเงินจัดสรรระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อเวชภัณฑ์ยา
      3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
      3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
      3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      3.1.8 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
      3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
      3.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
      3.2.3 รายงานผลการำเนินการตามแผน
      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      3.2.5 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน
      3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.3 หนังสือเวียน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
      3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
      3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่
      3.3.6 (1) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
      3.3.6 (2) หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท
     

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1 
      1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
      1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 (print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
      1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 
     1.5 Print Screen จากระบบ Web Site ของหน่วยงาน

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำข้อมุลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงานหรือสื้อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web Site หรือสื่นสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 
     3.2 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมุลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 

EB 16

 

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส่ยิ่งขึ้น

 

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้